2020-02-26 | UNLOCK

架設v2Ray實用腳本與資源鏈接

本文工具仅做为网络技术学习之用,请自觉遵守国家相关法律规定,勿将代理工具用于科研、学习、娱乐以外之任何非法用途。

v2ray & trojan

v2ray scripts

v2ray官方腳本

1
bash <(curl -L -s https://install.direct/go.sh)

v2ray 233v2一鍵腳本 by 233boy

1
bash <(curl -s -L https://git.io/v2ray.sh)

trojan scripts

trojan 一鍵腳本 by atrandys

1
bash <(curl -s -L https://github.com/V2RaySSR/Trojan/raw/master/Trojan.sh)

TCP擁塞控制算法內核 (BBR/BBRplus/BBR魔改/銳速)

加速内核安装 4 in 1 一鍵腳本 by chiakge
經測試在Debian 9系統上開啟效果最佳,於Ubuntu上安裝可能導致VPS無法開機。

1
wget -N --no-check-certificate "https://raw.githubusercontent.com/chiakge/Linux-NetSpeed/master/tcp.sh" && chmod +x tcp.sh && ./tcp.sh

開啟原版BBR by teddysun

1
wget --no-check-certificate https://github.com/teddysun/across/raw/master/bbr.sh && chmod +x bbr.sh && ./bbr.sh

檢查擁塞控制算法

1
sysctl net.ipv4.tcp_available_congestion_control

linux 相關

安裝寶塔面板

1
wget -O install.sh http://download.bt.cn/install/install-ubuntu_6.0.sh && sudo bash install.sh

樹莓派安裝nginx in BT Panel (source)

1
2
sudo apt-get install libgd-dev
wget https://www.mzxh.xyz/tools/nginx.sh

修改ssh port

1
sudo vi /etc/ssh/sshd_config

links

https://www.v2ray.com/index.html
https://www.fanqiang.info
https://www.v2rayssr.com
https://bandwagonhoster.com
https://www.vpsgo.com/vps
https://www.wutianxian.com/

VPS 推薦

  • Google Cloud Platform
  • Banwagon
  • Dmit
  • Amazon Web Services

interesting blog

https://blog.wongcw.com/

評論加載中